Over ons.

Visie van het kantoor.

Dubois Advocaten is een jong en dynamisch advocatenkantoor met vestigingen in Gent en Brussel dat u kan bijstaan in de verdediging van uw private of professionele belangen. Geniet van ervaring en expertise uit de grotere kantoren gecombineerd met de schaalvoordelen van een kleiner kantoor. Geen grote hiërarchische structuren maar een direct contact met de cliënt staat hierbij centraal en dit tegen redelijke tarieven.

Wij geloven sterk in de rol van advocaat als raadsman en vertrouwenspersoon. Ziet u een probleem op u afkomen, hebt u een probleem of wil u in de toekomst een probleem vermijden? Laat het niet aanmodderen maar onderneem actie. De bijstand en het advies van een vaste vertrouwenspersoon kan dan zeker een oplossing bieden.

Wij maken transparante afspraken zowel wat betreft onze aanpak als de tarieven. Met oog voor nauwkeurigheid en pragmatisch handelen, bijten wij ons vast in de dossiers die er voor u toe doen

Wie zijn wij?

Mr. Bernard Dubois (°1984) studeerde in 2011 af als Master in de Rechten (cum laude) aan de Universiteit Gent waar hij eerder in 2008 ook zijn diploma Master in de Geschiedenis behaalde.

Na zijn studies liep hij stage bij het kantoor Versus Advocaten te Brugge (2011-2012) waar hij in 2012 de laureaat was van de pleitwedstrijd van de Balies Brugge en Veurne.

Van 2012 tot 2019 werkte Mr. Dubois bij het Brusselse advocatenkantoor LMBD Prioux (2012-2019) alwaar hij zich bekwaamde in het ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en aansprakelijkheidsrecht. Mr. Dubois stond zowel particulieren, KMO’s als grote bedrijven bij met juridische adviesverlening en in geschillen voor diverse rechtbanken en hoven.

In 2016 behaalde Mr. Dubois een postgraduaat vennootschapsrecht aan de Vives Brugge Business School.

In 2018 verzorgde Mr. Dubois de openingsrede van het gerechtelijk jaar 2018-2019 van de Balie West-Vlaanderen.

Sedert eind 2019 is Mr. Dubois verbonden aan de Gentse balie en houdt hij zijn eigen kantoor in de Rabotstraat te Gent, op een steenworp van het nieuw gerechtsgebouw en op wandelafstand van het Hof van Beroep.

In mei 2020 opende Mr. Dubois een tweede vestiging van het kantoor aan de Louizalaan in Brussel. Hij is tevens verbonden aan de Nederlandstalige Orde van Advocaten te Brussel.

Ereloon.

De ereloonstaat van een advocaat omvat drie posten: (1) het honorarium of ereloon voor de prestaties van de advocaat, (2) de kantoorkosten en (3) de gerechtskosten.

De honoraria of erelonen zijn de vergoedingen die worden betaald voor het intellectuele werk en de praktische bijstand die door de advocaat of diens medewerker(s) wordt geleverd.

Zij worden in volle transparantie en in voorafgaandelijk akkoord met de cliënt toegepast. Er kunnen diverse afspraken gemaakt worden inzake het ereloon:

  • Er kan worden gewerkt op basis van een tarief per uur. Dit is een vast bedrag (+ 21% BTW) dat zal variëren naargelang de belangrijkheid (de inzet), de urgentie of hoogdringendheid en de complexiteit van de zaak. Er wordt ook rekening gehouden met de ervaring van de advocaat of de medewerker die het dossier zal behandelen;
  • Er kan ook worden afgesproken dat een bepaald dossier voor een forfaitair bedrag zal worden afgehandeld;
  • Voor bepaalde types dossiers, zoals bijvoorbeeld het invorderen van niet betwiste B2B facturen kan er een forfaitair startbedrag worden afgesproken dat ingeval van effectieve recuperatie, met een bepaald percentage van het in te vorderen bedrag zal vermeerderd worden;
  • Tot slot kan er ook een vergoeding in rekening worden gebracht in functie van het belang van het dossier, de omvang van de geleverde intellectuele en/of praktische prestaties, het behaalde (positieve) resultaat en de financiële draagkracht van de cliënt.

De kantoorkosten hebben betrekking op de secretariaatskosten (cf. opening dossier, typkosten, telefonie, kopies, enz.), verplaatsingskosten en andere kosten noodzakelijk voor het goed functioneren van het kantoor. Zij worden ofwel berekend à rato van een bepaald percentage van het ereloon ofwel aan de effectieve kostprijs zoals in de ereloonstaat zal worden weergegeven.

De gerechtskosten zijn de uitgaven die verband houden met het voeren van een gerechtelijke procedure. Het betreft onder meer griffierechten (rolrechten, bijdrage aan het slachtofferfonds, enz.), kosten voor de gerechtsdeurwaarder (dagvaardingskosten, kosten van tenuitvoerlegging, enz.), kosten voor afschriften van vonnissen of arresten, enz. Deze kosten worden in principe rechtstreeks door de cliënt gedragen. In het geval Dubois Advocaten deze kosten zou voorschieten, zal de cliënt deze terugbetalen op eerste verzoek.

nl_BENederlands (België)